Eettiset liiketapaperiaatteet

Eettiset liiketapaperiaatteet retta.fi

Code of Conduct

Retta -konsernin visiona on olla pohjoismainen kiinteistötoimialan ja asumisen johtava edelläkävijä, joka tunnetaan vahvasta sisäisestä kulttuuristaan sekä arvoistaan ja joka tarjoaa alan parhaita asiakas- ja henkilöstökokemuksia jatkuvan kehityksen ja kehittymisen kautta.

Toiminta kiinteistöjohtamisen ja kiinteistönvälityksen alalla perustuu asiantuntemukseen ja luottamukseen. Varmistamme liiketoimiemme kestävyyden ja vastuullisuuden noudattamalla yhdessä sovittuja liiketoimintaperiaatteita ja eettisiä toimintatapoja. Samalla luomme pohjan yhtiön tulevalle menestykselle.

Rettan Eettiset Liiketapaperiaatteet (Code of Conduct) koskevat päivittäisiä toimiamme kaikissa Retta -konsernin liiketoiminnoissa ja yrityksissä Suomessa ja Ruotsissa.

Kaikki Retta -konsernin työntekijät sitoutuvat noudattamaan näissä toimintaohjeissa määritettyjä periaatteita. Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme ja sidosryhmiltämme sitoutumista näihin tai vastaaviin yleisesti hyväksyttyihin eettisiin liiketapaperiaatteisiin.

Me kaikki teemme pieniä ja suuria valintoja joka päivä. Noudattamalla yhdessä määritettyjä periaatteita voimme varmistaa, että konserniin kuuluvien yritysten hyvä maine säilyy ja vahvistuu.

Rettan ilmoituskanava väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen

Rettalla on nollatoleranssi kaikkeen laittomaan sekä epäeettiseen toimintaan. Rettan eettiset liiketapaperiaatteet löydät täältä. voi tehdä ilmoituksia havaituista tai epäillyistä väärinkäytöksistä tai rikkomuksista, joissa Rettan epäillään olevan jollakin lailla osallisena tai joka muutoin liittyy Rettaan tai sen toimintaan. Meille on tärkeää, että myös meidän yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme toimivat lain mukaan ja eettisesti oikein.

Käsittelemme kaikki ilmoitukset huolellisesti ja luottamuksellisesti sekä ilmoittajaa suojaten, eikä vilpittömässä mielessä ilmoituksen tehneen tarvitse pelätä itseensä kohdistuvia haitallisia seuraamuksia. Whistleblower-direktiivin soveltamisalan piiriin kuuluvien ilmoitusten kyseessä ollen ilmoittaja saa myös suoraan direktiivistä ja sen nojalla annettavasta kansallisesta laista johtuen suojaa.

Järjestämme omalle henkilöstöllemme säännöllisesti sisäisiä compliance-koulutuksia ja meillä on olemassa asianmukaiset prosessit, sisäiset ohjeistukset ja toimintamallit epäillyistä väärinkäytöksistä ilmoittamiseen. Sisäinen ilmoituskanava on ollut Rettassa käytössä jo aiemmin, mutta whistleblower-direktiivin myötä avasimme Rettan ilmoituskanavan nyt myös muiden tahojen, kuten työnhakijoiden, entisten työntekijöiden, sidosryhmiemme sekä sopijakumppaneidemme käyttöön lisäämällä linkin ilmoituskanavaan internetsivuillemme.

Ilmoituksen tekeminen

Voit tehdä ilmoituksen joko nimelläsi tai nimettömänä ilmoituskanavaamme käyttäen (https://report.whistleb.com/fi/retta). HUOM! Jos päätät tehdä nimettömän ilmoituksen, on tärkeää että muistat ottaa käsittelytunnuksen ilmoitusta tehdessäsi talteen ja että käyt myöhemmin katsomassa, onko ilmoituksesi johdosta tehty lisäselvityspyyntöjä ja että vastaat niihin. Asian selvittäminen ilman niitä ei välttämättä ole mahdollista ja nimettömien ilmoitusten kohdalla meillä ei ole muuta keinoa tavoittaa ilmoittajaa kuin lähettää viesti anonyymille ilmoittajalle kanavan kautta. Nimettömän ilmoittajan henkilöllisyys ei missään vaiheessa tule tietoomme.

Ilmoitusten käsittely

Ilmoitusten käsittelystä vastaa Rettan compliance-tiimi. Whistleblower-direktiivin mukaan ilmoittajalla on oikeus saada vastaanottokuittaus seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä ja kolmen (3) kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ilmoituksentekijälle on annettava tieto toimenpiteistä, joihin ilmoituksen johdosta on ryhdytty. Pyrimme noudattamaan näitä käsittelyaikoja kaikkien kanavaan toimitettujen ilmoitusten osalta. Compliance- tiimi koordinoi ilmoitettujen asian selvittämistä, kytkien työhön mukaan vain asian hoitamiseksi välttämättömät tahot. Henkilötietoja käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja ainoastaan siinä laajuudessa kuin se on kulloinkin välttämätöntä. Compliance-tietosuojaseloste

Hyvä tietää

EU:n Whistleblower-direktiivi suojaa ilmoituksentekijää, turvaten direktiivin mukaisen ilmoituksen jättämisen ilman pelkoa ilmoittajalle ilmoituksen johdosta aiheutuvista haitallisista seuraamuksista.

Whistleblower-direktiivin mukaan 17.12.2021 alkaen yli 250 työntekijää työllistävien yritysten on tarjottava yrityksen sisäinen ilmoituskanava tiettyjen EU-tason säännösten ja niiden nojalla annettujen kansallisten säädösten rikkomisesta ilmoittamiseen (mm. julkiset hankinnat, kuluttajansuoja, tuote- ja liikenneturvallisuus, rahanpesun ehkäisy, ympäristönsuojelu, yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä kilpailuoikeus).

Direktiivin mukaan EU:n jäsenvaltioiden tulee lisäksi perustaa keskitetty julkinen, nimetyn viranomaisen hallinnoima ja ylläpitämä ilmoituskanava. Direktiivi tulee panna jäsenmaissa täytäntöön kansallisella lailla. Suomessa direktiivin täytäntöönpaneva kansallinen laki on ilmoittajansuojeluaki.

Epäillyt tai havaitut rikkomiset tulisi direktiivin mukaan ensisijaisesti osoittaa soveltuvaan sisäiseen ilmoituskanavaan ja vasta toissijaisesti viranomaisen ylläpitämään julkiseen ilmoituskanavaan. Viimesijaisena vaihtoehtona ilmoittajalla on oikeus tiedon julkistukseen, jos edelliset vaiheet eivät syystä tai toisesta ole mahdollisia tai jos niissä ei direktiivin velvoittamassa määräajassa ole tehty asianmukaisia jatkotoimia ilmoituksen johdosta.  Direktiivi suojaa sen soveltamisalan piiriin kuuluvien ilmoitusten tekijää.

Huomaathan vielä, että ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteiden eikä reklamaatioiden toimitusosoitteeksi. Olethan niiden osalta yhteydessä asiakaspalveluumme tai sopimuksen yhteyshenkilöön.