Etiska affärsprinciper

Eettiset liiketapaperiaatteet retta.fi

Code of Conduct

Vi har förnyat Retta Groups etiska affärsprinciper (Code of Conduct), som berör vår dagliga verksamhet vid alla affärsenheter och företag inom Retta Group-koncernen i Finland och Sverige. Vår förvaltning och förmedling av fastigheter bygger på expertis och förtroende.

Vi ser till att vår affärsverksamhet är hållbar och ansvarsfull genom att följa gemensamt överenskomna affärsprinciper och etisk praxis. Samtidigt skapar vi en grund för företagets framtida framgång.

Retta Groups vision är att vara en ledande nordisk föregångare inom fastigheter och boende, som är känd för sin starka företagskultur och sina värderingar samt tack vare kontinuerlig utveckling bjuder på branschens bästa kund- och personalupplevelser.

Vi alla gör både små och stora val varje dag. Genom att följa gemensamt fastställda spelregler kan vi trygga och stärka koncernföretagens goda rykte.

Retta Group-koncernens värden är: vi lyckas tillsammans, vi vågar förnya oss och vi agerar hållbart. För att leva enligt våra värden måste vi ha gemensamma spelregler. Våra delade värden, vår expertis och förtroende måste återspeglas överallt i vår dagliga verksamhet.

Rettas rapporteringskanal för rapportering av misstänkt tjänstefel

Retta har nolltolerans mot all oetisk verksamhet. Retta har etiska affärsprinciper som de kräver att dess anställda, partners och intressenter följer. Anmälningar om upptäckt eller misstänkt tjänstefel eller överträdelser där Retta misstänks vara inblandad på något sätt eller som på annat sätt har anknytning till Retta eller dess verksamhet kan anmälas till Retta rapporteringskanal. Det är viktigt för oss att våra samarbetspartner och underleverantörer också agerar i enlighet med gällande lag och etiskt rätt.

Vi hanterar alla anmälningar noggrant och konfidentiellt för att skydda anmälaren och den som gjort anmälan i god tro behöver inte vara rädd för att drabbas av negativa konsekvenser. När det gäller anmälningar som faller inom tillämpningsområdet för Whistleblower-direktivet får anmälaren även skydd enligt direktivet och enligt den nationella lagstiftning som antagits med stöd av direktivet.

Vi genomför regelbunden intern compliance-utbildning för vår egen personal och har ändamålsenliga processer, interna riktlinjer och policyn på plats för att anmäla misstänkt oredlighet. Retta har sedan tidigare en intern rapporteringskanal och öppnar nu även kanalen för utomstående, såsom arbetssökande, tidigare anställda, intressenter och avtalspartner. Rapporteringskanalen för utomstående öppnas i december 2021 på vår hemsida.

Att göra en anmälan

Du kan göra en anmälan antingen i ditt namn eller anonymt via vår rapporteringskanal https://report.whistleb.com/sv/realia. OBS! Om du anmäler anonymt, är det viktigt att du kommer ihåg att spara lösenordet och att du loggar in senare för att se om du har fått ytterligare förfrågningar och svarar på dem. Det kanske inte går att lösa ärendet utan dem och vid anonyma anmälningar har vi inga andra sätt att nå anmälaren än att skicka ett meddelande till den anonyma anmälaren via kanalen. En anonym anmälares identitet kommer aldrig till vår kännedom.

Hanteringen av en anmälan

Rettas Compliance-team ansvarar för hanteringen av anmälningar. Enligt direktivet har anmälaren rätt att få en mottagningsbekräftelse inom sju (7) dagar efter det att anmälan lämnats och inom tre (3) månader från mottagandet av anmälan ska anmälaren informeras om de åtgärder som vidtagits på grund av meddelandet. Vi strävar till att hålla dessa handläggningstider för alla meddelanden som skickas till kanalen. Compliance-teamet samordnar utredningen av det anmälda ärendet och involverar endast de parter som är nödvändiga för att hantera ärendet. Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och endast i den utsträckning det är nödvändigt under omständigheterna. Compliance Dataskyddsbeskrivning. 

Bra att veta

EU:s Whistleblower-direktiv  skyddar anmälaren genom att säkerställa att en anmälan gjord enligt direktivet inte orsakar rädsla för negativa konsekvenser för anmälaren. Enligt Whistleblower-direktivet ska företag med fler än 250 anställda från och med den 17 december 2021 tillhandahålla en intern rapporteringskanal för rapportering av överträdelser av vissa bestämmelser på EU-nivå och nationella bestämmelser (inklusive offentlig upphandling, konsumentskydd, produkt- och trafiksäkerhet, förebyggande av penningtvätt, miljöskydd, integritet och skydd av personuppgifter och konkurrenslagstiftning).

Direktivet kräver också att EU:s medlemsstater inrättar en central offentlig anmälningskanal som hanteras och underhålls av en utsedd myndighet. Direktivet måste genomföras i medlemsstaterna med stöd av nationell lagstiftning. I Finland håller den nationella lagstiftningen som genomför direktivet fortfarande på att utarbetas och en offentlig anmälningskanal har ännu inte upprättats. Enligt direktivet ska misstänkta eller upptäckta överträdelser i första hand riktas till lämplig intern rapporteringskanal och endast sekundärt till den offentliga rapporteringskanal som myndigheten upprätthåller. Som en sista utväg har anmälaren rätt att lämna ut informationen om de tidigare stegen av en eller annan anledning inte är möjliga eller om ingen saklig uppföljning har gjorts av anmälan inom den tidsfrist som direktivet kräver. Direktivet skyddar, inom omfattningen av dess tillämpningsområde, anmälaren.

Observera att den här kanalen inte är avsedd som en leveransadress för kundfeedback eller klagomål.

För dessa, vänligen kontakta vår kundtjänst eller avtalets kontaktperson.