Tilinpäätöksen sanasto – tärkeimmät termit tutuiksi

Taloyhtiön tilinpäätöksen tarkoitus on antaa yhtiön osakkeenomistajille oikeat ja riittävät tiedot taloyhtiön toiminnasta ja taloudesta tilikauden aikana. Siksi onkin tärkeää ymmärtää, mistä tilinpäätös koostuu ja mitä siitä selviää. Kokosimme yhteen kattavan sanaston, jonka avulla luet tilinpäätöstä ja ymmärrät sen eri osien tarkoituksen.

Mistä tilinpäätös koostuu?

Toimintakertomus

Toimintakertomus on hallituksen sanallinen kertomus päättyneestä tilikaudesta ja arvio tulevasta kehityksestä.

Toimintakertomuksessa esitellään perustiedot yhtiöstä ja sen hallinnosta sekä kiinteistöstä. Lisäksi toimintakertomuksessa käsitellään tilikauden ja tilikauden päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat, kuten tehdyt tai tulevat remontit. Toimintakertomus laaditaan tavallisesti tilinpäätöksen yhteyteen, vaikka se ei lain mukaan ole osa tilinpäätöstä.

Toimintakertomuksen lakisääteisiä liitteitä ovat erillislaskelmat, eli vastikerahoituslaskelma ja talousarviovertailu. Ne ovat tilinpäätöspaketin tärkeimpiä tietolähteitä osakkeenomistajille.

Vastikerahoituslaskelma

Vastikerahoituslaskelman keskeinen tehtävä on varmistaa osakkaiden yhdenvertainen kohtelu. Laskelma kertoo, miten paljon taloyhtiölle on kerätty vastikkeita ja käyttökorvauksia sekä mihin kerätyt varat on käytetty. Käytännössä laskelman avulla selviää, ovatko tuotot olleet kuluja suuremmat. Eri vastikelajeista (esim. hoito- ja pääomavastike) esitetään omat laskelmat, joista ilmenee, onko rahaa kerätty kuluihin nähden sopivasti. Näin seurataan myös sitä, ettei pääomavastikkeella makseta hoitokuluja tai toisinpäin.

Kunkin laskelman tuloksesta puhutaan jäämänä. Jäämä voi olla plussalla, jolloin rahaa on kerrytetty tai miinuksella, jolloin rahaa on käytetty enemmän kuin on laskutettu osakkailta. Laskelman yli-/alijäämät voidaan näin ottaa huomioon mm. seuraavan budjettikauden vastikkeista päätettäessä.

Talousarviovertailu

Talousarviovertailu kertoo, miten hyvin yhtiökokouksessa vahvistettu talousarvio on toteutunut – miten hyvin onnistuttiin ennakoimaan tulevan vuoden kustannuksia. Kiinteistön korjauskulut saattavat poiketa arviosta, koska kaikkiin korjauksiin voi olla vaikea varautua ennalta. Olennaiset poikkeamat toteuman ja talousarvion välillä sekä niiden syyt kerrotaan toimintakertomuksessa.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma kertoo, millaisista eristä tilikauden tulos on muodostunut. Tuloslaskelmalle kirjautuvat yhtiön osakkailta ja asukkailta perityt tuotot, kuten hoitovastikkeet ja käyttökorvaukset sekä yhtiön hallintoa, huoltoa ja ylläpitoa koskevat kulut, kuten sähkö- ja lämmityskulut.

Tuottojen ja kulujen erotusta nimitetään yhtiön tilikauden hoitokatteeksi. Lainoihin ja rahoituksen liittyvät erät esitetään tuloslaskelman lopussa Rahoitustuotot ja -kulut- osiossa. Tuloslaskelma päättyy tilikauden voiton tai tappion laskelmaan. Pelkästään tuloslaskelmaa lukemalla ei kuitenkaan voi päätellä taloyhtiön taloustilannetta.

Taloyhtiöt eivät pyri tekemään voittoa. Taloyhtiön tilinpäätöksen tuloslaskelman tulos muodostetaan sellaiseksi, että yhtiö ei joudu maksamaan tuloksestaan veroa. Tämän mahdollistavat taloyhtiöillä käytössä olevat tuloksentasauskeinot, kuten poistot, varaukset ja rahastoinnit sekä aiemmilta vuosilta vahvistetut tappiot. Asiantuntevat kirjanpitäjä ja isännöitsijä huolehtivat, että tulokseen vaikuttavat kirjaukset tehdään tilinpäätökseen.  

Tase

Taseessa esitetään taloyhtiön varat ja velat sekä omaisuuden kirjanpidollinen arvo. Taseen Vastaavaa-puolella on lueteltu yhtiön varallisuus (mm. kiinteistöt, kalusto, saamiset ja rahat) ja Vastattavaa-puolelta selviää, miten varallisuus on rahoitettu (mm. tehdyt sijoitukset, kerrytetty voitto, pankkilainat ja esim. ostovelat).

Taseesta voi esimerkiksi tarkistaa taloyhtiön pankkitilin saldon tilinpäätöshetkellä, lainojen määrän sekä sen, miten paljon taloyhtiön osakkailla on maksamattomia vastikkeita ja miten paljon osakkaat ovat maksaneet ennakkoon vastikkeitaan sekä muita maksuja.

Liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietojen tarkoituksena on täydentää tilinpäätöslaskelmien tietoja. Liitetiedoista löytyvät esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • Tilinpäätöksen laatimisperiaatteita ja esittämistapaa koskevat liitetiedot
  • Tuloslaskelmaa ja tasetta koskevat liitetiedot
  • Lainat, lainojen vakuudet sekä panttikirjat
  • Yhteisjärjestely- ja rasitesopimustiedot
  • Olennaiset tapahtumat tilikaudella tai tilikauden päättymisen jälkeen

Tilinpäätöksen hyödylliset termit – muista ainakin nämä

Taloyhtiön tilinpäätöstä tarkastellessa on hyvä ymmärtää ainakin siinä useimmin toistuvat termit. Tutustu siis ennen yhtiökokousta ainakin seuraaviin:

Kustannusten vastuunjako

Asunto-osakeyhtiölaki sekä taloyhtiön yhtiöjärjestys vaikuttavat siihen, mitkä kustannukset kuuluvat osakkaalle ja mitkä yhtiölle. Alalla on yleisesti käytössä vastuunjakotaulukko, mutta taloyhtiön omat säännökset voivat poiketa niistä.

Hoitovastike                

Hoitovastiketta peritään tavanomaisten hoitokulujen kattamiseksi. Tällaisia ovat kaikki taloyhtiön päivittäisestä toiminnasta koituvat kulut, kuten huolto, siivous, lämmitys, vesi ja sähkö. Kaikki osakkaat vastaavat yhdessä näistä kuluista yhtiöjärjestyksen määräämän vastikeperusteen mukaisesti.

Käyttökorvaukset

Käyttökorvauksia ovat esimerkiksi autopaikka- tai saunamaksut. Käyttökorvauksen maksaminen perustuu sopimukseen käyttäjän ja yhtiön välillä, eivätkä ne ole vastikkeita. Vesimaksun katsotaan olevan vastiketta, mikäli sen perimisestä on maininta yhtiöjärjestyksessä.

Pääomavastike/Rahoitusvastike  

Pääoma-/rahoitusvastiketta maksavat osakkaat, joilla on osuus yhtiön lainasta. Lainaa maksetaan yhtiöjärjestyksen määräämän vastikeperusteen mukaisesti. Vastikeperuste ei välttämättä ole sama kuin hoitovastikkeella. Osakkailla on mahdollisuus maksaa pois oma lainaosuutensa lainaehtojen ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Hankelaskelma            

Hankelaskelman tarkoituksena on kuvata hankkeen toteutumista ja sitä, miten kustannukset jakautuvat osakkaiden kesken. Isännöinti tekee hankkeen päättyessä taloudellisen loppuselvityksen, josta ilmenevät hankkeeseen käytetyt kustannukset. Tämän jälkeen laaditaan hankeosuuslaskelma, jossa eritellään hankkeen menot ja rahoitus sekä lasketaan osakaskohtaiset kustannukset. Jos hanke kestää useamman tilikauden ajan, on kussakin tilinpäätöksessä annettava selvitys hankkeen toteutuneista menoista.

Suoriteperusteinen kirjanpito       

Suoriteperusteinen kirjanpito tarkoittaa, että tilikaudelle kuuluvat tuotot ja kulut käsitellään kirjanpidossa silloin, kun hyödyke vastaanotetaan, riippumatta niihin perustuvien laskujen lasku- tai maksupäivästä. Käytännössä tämä tarkoittaa, esimerkiksi että lokakuun lämmityslasku kirjataan kirjanpitoon lokakuulle, vaikka lasku saapuu vasta marraskuussa.

Kumulatiivinen            

Taloyhtiön kirjanpidossa kumulatiivisuus tarkoittaa yhtiön olemassaoloaikana kertynyttä. Kumulatiivisessa laskennassa summaa kerrytetään ja se muuttuu ajan kuluessa. Esimerkiksi pankkitilin saldo elää kirjanpidossa kumulatiivisena päivästä ja vuodesta toiseen, eikä nollaudu tilikauden päättyessä.

Jaksotus    

Jaksottaminen tarkoittaa tilikaudelle kuuluvien tulojen ja menojen huomioimista kyseisen tilikauden tilinpäätöksessä sekä tilikaudelle kuulumattomien tulojen ja menojen siirtämistä pois kyseisen tilikauden tilinpäätöksestä. Tulot ja kulut jaksotetaan sille kuuluvalle tilikaudelle.

Tuloksentasauskeinot 

Taloyhtiöillä on käytössä useita tuloksentasauskeinoja, joiden avulla yhtiön tulos muodostetaan sellaiseksi, ettei yhtiö joudu maksamaan tuloksestaan veroa. Taloyhtiön ei ole tarkoitus tehdä voittoa, vaan kerätä osakkailta tarpeellinen määrä tuottoja kulujen kattamiseksi.

  1. Asuintalovaraus (verotusperusteisten varausten muutos)

Asuintalovaraus on ennakkoon tehtävä kulukirjaus asuinrakennuksen tulevien, verotuksessa vähennyskelpoisten menojen kattamiseksi. Asuintalovaraus on käytettävä varauksen vähentämisvuotta seuraavan 10 verovuoden aikana. Asuintalovaraus ei vaadi yhtiökokouksen päätöstä.

2. Poistot       

Yhtiön käyttöomaisuus (esim. rakennus, koneet ja laitteet) kuluu, ja kirjanpidossa tämä ilmaistaan poistokirjauksilla. Poistokirjauksilla omaisuuden kirjanpidollinen arvo pienenee taseella ja tuloslaskelmaan muodostuu kulu, mikä pienentää tilikauden tulosta.

3. Vahvistetut tappiot

Mikäli jokin yhtiön tilinpäätös on tulokseltaan tappiollinen, voidaan tappiollista tulosta hyödyntää tulevina vuosina tuloksen tasaamisessa. Tappiot vahvistetaan tekemällä vuosittain veroilmoitus. Mikäli taloyhtiöllä on käytettävissään verotuksessa vahvistettuja tappioita, yhtiön tulos voi näyttää voittoa ilman, että taloyhtiö joutuu maksamaan voitollisesta tuloksestaan veroa.

4. Rahastointi                      

Rahastointi tarkoittaa, että tilikauden tuloja siirretään tuloslaskelmalta taseeseen sijoituksiksi. Rahasto ei tarkoita, että yhtiöllä on tallessa käyttämätöntä rahaa. Rahastoidut varat on maksettu yhtiölle ja käytetty yhtiössä päätettyyn hankkeeseen tai korjaukseen. Taseessa näkyvät rahastot ovat kirjanpidollisia rahastoja, jotka kertovat yhtiöön sijoitetuista varoista.

Rahastointi vaatii aina yhtiökokouksen päätöksen kyseiseltä tilikaudelta.

5. Aktivointi  

Kun taloyhtiössä tehdään korjauksia tai hankintoja, arvioidaan lisäävätkö ne yhtiön arvoa. Mikäli kyseessä on perusparannus- tai uudisrakentamishanke, tehdään kirjanpidossa aktivointi, eli hankkeeseen liittyvät kulut kirjataan tuloslaskelmalta taseelle kasvattamaan käyttöomaisuuden (esim. rakennuksen) kirjanpidollista arvoa.

Lue myös