Vastuullisuus on olennainen osa kokonaisvaltaista kiinteistöjohtamista

Kiinteistöalan toimijoiden kannattaa nostaa vastuullisuus osaksi kokonaisvaltaista kiinteistöstrategiaa viimeistään nyt, sillä vastuullisuuden merkitys kasvaa koko ajan. Luonto, ihmiset ja talous kiittävät, kun kiinteistösektoria johdetaan vastuullisesti ja läpinäkyvästi. Vastuullisuuspalveluiden johtaja Mari Rajaniemi ja toimitilayksikön aluejohtaja Arto Piispanen Retta Managementilta kertovat, miten kiinteistöalan vastuullisuuskysymyksiä kannattaa ratkoa.

Vastuullisuus on kiinteistömaailmassa osa ennakoivaa riskienhallintaa. Sijoittajat, kiinteistön käyttäjät, kuluttajat ja rahoittajat ovat alati kiinnostuneempia vastuullisuuteen liittyvästä arvosta. 

Eri tutkimuksissa vastuullisuudella on todettu olevan vaikutusta riskienhallinnan lisäksi niin yrityksen brändiin kuin taloudelliseen tulokseenkin. Tämän myötä vastuullisuuteen liittyvä tekijät ovat tulleet yhä kiinteämmäksi osaksi kiinteistöliiketoimintaa.

Ympäristövastuullisuuteen liittyvät tekijät ohjaavat yhä enemmän myös kiinteistöpuolen rakennushankkeita. Esimerkiksi vihreä rahoitus ohjaa rakennushankkeita suuntaan, jossa otetaan ympäristövastuullisuus ja energiatehokkuus yhä paremmin huomioon.

”Mitä syvemmälle vastuullisuustavoitteet juurtuvat koko kiinteistötoimialaan, sitä suuremmassa mittakaavassa voidaan tukea ihmisten, talouden ja koko maapallon hyvinvointia.” Arto Piispanen, Retta Management, aluejohtaja, toimitilayksikkö 

Ei pelkkää energiatehokkuutta: vastuullisuus kattaa ympäristön lisäksi myös yhteiskunnan ja hyvän hallintotavan

Vastuullisuus tarkoittaa kiinteistömaailmassa paljon muutakin kuin energiatehokkuutta. Vastuullisuus on laaja kokonaisuus, joka kattaa ympäristövastuun (Environmental), yhteiskuntavastuun (Social) ja hyvän hallintotavan (Governance) – niin sanotun ESG:n. 

Kiinteistömaailmassa ESG voi tarkoittaa ympäristön näkökulmasta muun muassa ilmastonmuutoksen torjuntaa, uusiutuvan energian käyttöä, energiatehokkuuden parantamista ja luonnon monimuotoisuuden lisäämistä.

– Yhteiskuntavastuu voi liittyä esimerkiksi hankintaketjuissa työolojen ja ihmisoikeuksien valvontaan, ja hyvä hallintotapa korruption kitkemiseen ja bisnesetiikan noudattamiseen, täsmentää Retta Managementin vastuullisuuspalveluiden johtaja Mari Rajaniemi.
Vastuullisuus ulottuu isoista ratkaisuista yhä yksityiskohtaisempiin valintoihin. 

– Isossa mittakaavassa esimerkiksi ympäristövastuullisuus voi pitää sisällään kestävästi tuotettujen rakennusmateriaalien suosimista tai energiatehokkaita ratkaisuja ja hankintoja. Yksityiskohdissa vastuullisuus voi näyttäytyä vaikkapa siinä, millaisia siivouskemikaaleja kiinteistössä käytetään, Retta Managementin toimitilayksikön aluejohtaja Arto Piispanen lisää. 

Kiinteistöalan ympäristövastuullisuutta voi seurata GHG-protokollan avulla

Kiinteistöalalla ympäristövastuullisuutta voidaan seurata ja osoittaa muun muassa kasvihuonekaasuja mittaavan GHG-protokollan avulla. 

– Päästölaskenta lähtee liikkeelle siitä, että tunnistetaan toiminnan olennaiset päästölähteet ja tehdään tarvittavat rajaukset. Kun päästöt on selvitetty, yrityksen on helpompi tehdä suunnitelma päästöjen vähentämiseksi, Rajaniemi neuvoo.

Kasvihuonekaasuprotokollan Scope 1– ja Scope 2 -laajuusalaan kuuluvat yritysten suorat ja ostoenergiaan liittyvät päästöt. Scope 3 -laajuuteen kuuluvia epäsuoria päästöjä syntyy kiinteistöissä muun muassa jäte- ja vesihuollosta, logistiikasta ja materiaali- sekä palveluhankinnoista, joiden hankintaketjuihin liittyviä päästöjä on huomattavasti haastavampaa jäljittää. 

Scope 1- ja Scope 2 -päästöjen osalta yritysten on helpompi tehdä suunnitelmia päästöjen vähentämiseksi, koska näihin päästölähteisiin yrityksen on mahdollista vaikuttaa suoraan omilla toimillaan. Scope 3 -päästöjen vähentämisessä voidaan lähteä liikkeelle käymällä keskustelua esimerkiksi eri hankintaketjussa olevien toimijoiden kanssa. 

Ota vastuullisuustiekartta kiinteistösi käyttöön: tunnista nykytilanne, päätä tavoitteet ja toimi suunnitelman mukaan

Vaikka kiinteistöä ei aikaisemmin olisi johdettu vastuullisuusasioissa suunnitelmallisesti, kurssia voidaan korjata missä kiinteistön elinkaaren vaiheessa tahansa.

Vastuullisuuden tavoittelu alkaa kartoittamalla kiinteistön lähtökohdat ja pohtimalla, miten niitä voitaisiin vaihe vaiheelta ja osa-alue osa-alueelta parantaa. Ammattilainen voi auttaa laatimaan kiinteistölle vastuullisuustiekartan, jonka avulla niin suuret tavoitteet kuin niiden vaatimat välitavoitteetkin hahmottuvat ja pysyvät hallinnassa.

Kun vastuullisuus on selkeä, kokonaisvaltainen osa kiinteistöstrategiaa, kiinteistöjen johtamisesta tulee yhä läpinäkyvämpää. 

– Kiinteistöt ja rakentaminen aiheuttavat noin 40 prosenttia maailmanlaajuisista hiilidioksidipäästöistä, joten mitä syvemmälle vastuullisuustavoitteet juurtuvat koko kiinteistötoimialaan, sitä suuremmassa mittakaavassa voidaan tukea ihmisten, talouden ja koko maapallon hyvinvointia, Piispanen kannustaa.

Mittaamiseen ja raportointiin kannattaa ottaa ammattilainen avuksi

Vastuullisuuden toteutumisen mittaamiseen, raportointiin ja valvontaan kannattaa pyytää asiantuntija-apua. Tulevaisuudessa eri toimijoilta tullaan vaatimaan esimerkiksi ympäristövastuullisuuden osalta yhä läpinäkyvämpää raportointia. 

Rettan asiantuntijat tarjoavat apua kiinteistöjen elinkaaren ajan ympäristövastuullisuuden parantamiseen. 

Ota vastuullisuus osaksi kiinteistöjohtamisen kokonaisvaltaista strategiaa

1. Tunnista kiinteistösi nykytilanne. 
2. Suunnittele, millä tavalla haluat kehittää kiinteistösi ympäristövastuun, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan osa-alueita. 
3. Pitäydy suunnitelmassasi ja toimi sen mukaan läpinäkyvästi ja kestävästi.