Retta – Markkinoinnin tietosuojaseloste 

Retta-konserni kerää markkinointirekisteriinsä henkilötietoja nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaistaan. Seuraavat yhtiöt toimivat yhteisrekisterinpitäjinä: Retta Isännöinti Oy, Retta Oy ja, Huoneistokeskus Oy, jäljempänä ”Retta”. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on informoida rekisteröityjä heidän henkilötietojensa käsittelystä koskien markkinointia. 

*) Huom! Huoneistokeskuksen toimeksiantosopimuksen/ostotarjouksen kautta markkinointiluvan antaneiden rekisteröityjen tietosuojaselosteen löydät tästä  

Mitä henkilötietoja Retta käsittelee ja missä tarkoituksessa? 

Retta kerää henkilötietoja markkinointia varten. Markkinointirekisteriin kirjatut rekisteröidyt ovat Rettan kuluttaja- ja yritysasiakkaita sekä potentiaalisia asiakkaita. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tuotteiden ja palveluiden markkinointi niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaille lähettämällä markkinointiviestejä, tiedotteita ja uutiskirjeitä. 

Yritysasiakkaiden kohdalla henkilötiedot sisältävät pääasiassa yhteystietoja (yhteyshenkilön tai edustajan nimi, asema yrityksessä, sähköpostiosoite ja puhelinnumero).  

Kuluttaja-asiakkaiden kohdalla keräämme niin ikään rekisteröidyn yhteystiedot (nimi, sähköposti ja puhelinnumero).  

Mihin Rettan henkilötietojen käsittely perustuu? 

Yritysasiakkaiden kohdalla henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etumme. Rettan oikeutettuna etuna on markkinoida palveluitaan ja tuotteitaan näkyvyyden kasvattamiseksi sekä myynnin parantamiseksi. 

Kuluttaja-asiakkaiden henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisteröidyn antama suostumus markkinoinnille. Rekisteröidyllä on aina mahdollisuus ja oikeus perua suostumuksensa, jos hän ei halua enää vastaanottaa markkinointia.  

Mistä Retta saa henkilötiedot? 

Tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään. Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden tietoja saadaan lisäksi julkisista lähteistä, kuten yrityksen omilta internetsivuilta. Yritysten yhteystietoja voidaan hankkia myös niitä tarjoavilta yrityksiltä. 

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko  

Kohdennetussa markkinointiviestinnässä teemme profilointia verkkokäyttäytymisesi perusteella, mutta emme kohdista sinuun automaattisen päätöksenteon toimenpiteitä henkilötietoihin perustuen.  


Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Retta -konsernin sisällä liiketoiminnan kehittämistä varten.  

Retta käyttää erilaisia palveluntuottajia ja siten henkilötietojen käsittelijöitä tuottaessaan palveluja asiakkailleen. 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään? 

Yritysasiakkaiden henkilötiedot säilytetään niin kauan, kuin kyseinen henkilö tietojemme mukaan on siinä asemassa, jonka vuoksi hänet on rekisteriin kirjattu tai niin kauan, kuin ko. tietoja hyödynnetään asiakasviestinnän ja markkinoinnin tarkoituksissa, ellei henkilö ole kieltänyt hänen yhteystietojensa käyttämistä. 

Jos henkilötiedot on kerätty rekisteröidyn suostumuksen perusteella, säilytämme henkilötietoja, kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksensa.  

Miten tiedot suojataan? 

Tiedot suojataan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Paperinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköinen aineisto suojataan teknisin toimenpitein ja käyttöoikeudet järjestelmiin myönnetään vain niille henkilöille, joille se on työnsä tai tehtävänsä puolesta tarpeen. Rettan henkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus. Henkilöstöä koulutetaan ja ohjeistetaan henkilötietojen lainmukaisesta käsittelystä. 

Myös mahdollisilta Retta-konsernin ulkopuolisilta henkilötietojen käsittelijöiltä edellytetään riittäviä teknisiä ja organisatorisia suojaamistoimenpiteitä sekä sitoutumista salassapitovelvoitteeseen. 

Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet? 

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä häntä koskevia henkilötietoja. Mikäli tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos henkilötiedoissa on puute, virhe tai muu epätarkkuus tai mikäli tieto on vanhentunut, on rekisteröidyllä oikeus pyytää tietojensa oikaisemista. 

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai sopimussuhteeseen, rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa itseään koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä oikeus koskee vain automaattisesti käsiteltäviä henkilötietoja. 

Rekisteröidyllä on oikeus tietyissä tilanteissa rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. Tämä oikeus on esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröity kiistää henkilötietojensa oikeellisuuden tai käsittelyn lainmukaisuuden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan tietojen oikeellisuuden ja käsittelyn lainmukaisuuden varmistamisen ajaksi. 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista. Kyseinen oikeus tulee kyseeseen vain, mikäli henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin eikä käsittelylle ole muuta laillista perustetta eikä tietoja tarvitse säilyttää lain perusteella. Tietoja ei siis ole mahdollista poistaa sinä aikana, kun niiden säilyttämiselle on oikeudellinen peruste. 

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle (www.tietosuoja.fi) mikäli rekisteröity katsoo, ettei rekisterinpitäjä täytä velvoitteitaan rekisterinpitäjänä tai ei muutoin noudata sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Henkilötietojen käsittelyyn ja rekisteröityjen oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä pyydämme olemaan yhteydessä sähköpostitse. Ennen tietojen toimittamista tarkistamme henkilöllisyyden. 

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 1.7.2024