Retta–Sekretesspolicy för marknadsföring 

Retta-koncernen samlar in personlig information om sina nuvarande och potentiella kunder i sitt marknadsföringsregister. Följande företag fungerar som gemensamma registratorer: Retta Isännöinti Oy, Retta Oy och Huoneistokeskus Oy, nedan kallad ”Retta”. Syftet med detta dokument är att informera de registrerade om behandlingen av deras personuppgifter. 

*Obs! Du hittar sekretessspolicyn för registrerade användare som har gett marknadsföringstillstånd genom Huoneistokeskus uppdragsavtal/köperbjudande här  

Vilka personuppgifter behandlar Retta och för vilket ändamål? 

Retta samlar in personuppgifter för marknadsföringsändamål. De som är registrerade i marknadsföringsregistret är Rettas konsument- och företagskunder samt potentiella kunder. Syftet med att behandla personuppgifter är marknadsföring av produkter och tjänster till såväl företagskunder som konsumenter genom att skicka marknadsföringsmeddelanden, tillkännagivanden och nyhetsbrev. 

För företagskunder innefattar personuppgifter främst kontaktuppgifter (namn på kontaktperson eller representant, befattning i företaget, e-postadress och telefonnummer).  

När det gäller konsumentkunder samlar vi även in den registrerades kontaktuppgifter (namn, e-post och telefonnummer).  

Vad bygger behandlingen av Rettas personuppgifter på? 

För företagskunder är grunden för behandling av personuppgifter vårt berättigade intresse. Rettas berättigade intresse är att marknadsföra sina tjänster och produkter för att öka synlighet och förbättra försäljningen. 

Grunden för behandlingen av konsumentkunders personuppgifter är det samtycke som den registrerade lämnar för marknadsföring. Den registrerade har alltid möjlighet och rätt att återkalla sitt samtycke om hen inte längre önskar ta emot marknadsföring.  

Var får Retta personuppgifterna ifrån? 

Uppgifter inhämtas i regel från den registrerade själv. Uppgifter om företagskunders kontaktpersoner inhämtas dessutom från offentliga källor, till exempel företagets webbplats. Kontaktuppgifter kan även inhämtas för försäljnings- och marknadsföringsändamål från företag som tillhandahåller sådana uppgifter. 

Profilering och automatiskt beslutsfattande  

I riktad marknadskommunikation utför vi profilering utifrån ditt beteende online, men vi riktar oss inte mot dig med automatiska beslutsåtgärder baserade på personuppgifter.  

 
Personuppgiftsbiträden och utlämnande av uppgifter till tredje part 

Personuppgifter kan lämnas ut inom Retta-koncernen för affärsutveckling.  

Retta använder sig av olika tjänsteleverantörer och därmed personuppgiftsbiträden när de tillhandahåller tjänster till sina kunder. 

Uppgifter lämnas i regel inte ut utanför EU eller EES. 

Hur länge förvaras personuppgifter? 

Kontaktuppgifter till potentiella kunder förvaras så länge som personen i fråga enligt våra uppgifter befinner sig i den position på grund av vilken hen har införts i registret eller så länge som de aktuella uppgifterna utnyttjas för kundkommunikation och marknadsföring. 

Om personuppgifterna har samlats in baserat på den registrerades samtycke kommer vi att lagra personuppgifterna tills den registrerade återkallar sitt samtycke.  

Hur skyddas uppgifterna? 

Uppgifterna skyddas genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Pappersmaterial förvaras i ett låst utrymme. Elektroniskt material skyddas genom tekniska åtgärder, och åtkomsträttigheter till systemen beviljas endast de personer för vilka det är nödvändigt med hänsyn till deras arbete eller uppgifter. Huoneistokeskus personal har tystnadsplikt. Personalen utbildas och handleds i lagenlig behandling av personuppgifter. 

Även av eventuella externa personuppgiftsbiträden, som inte tillhör Retta-koncernen, förutsätts lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder samt åtagande om sekretessplikt. 

Vilka är den registrerades rättigheter? 

Den registrerade har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne behandlas av den personuppgiftsansvarige. Om uppgifter behandlas har den registrerade rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Den registrerade har rätt att få ofullständiga, felaktiga eller föråldrade personuppgifter som rör honom eller henne rättade. 

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke eller avtalsförhållande, har den registrerade rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt gäller endast om behandlingen av personuppgifter sker automatiserat. 

Den registrerade har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av personuppgifter. Denna rätt gäller till exempel i en situation där den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet eller att behandlingen är laglig. Då begränsas behandlingen under den tid som behövs för att kontrollera att uppgifterna är korrekta och behandlingen laglig. 

Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter raderade. Denna rättighet är relevant endast om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlats in, det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen och uppgifterna inte behöver förvaras enligt lag. Uppgifter kan med andra ord inte raderas så länge det finns en rättslig grund för förvaring av dem. 

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig enbart på den registrerades samtycke har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Den registrerade har dessutom rätt att invända mot behandling av personuppgifter som avser honom eller henne, om behandlingen grundar sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse. 

Den registrerade har också rätt att lämna in klagomål till Dataombudsmannen (www.tietosuoja.fi), om den personuppgiftsansvarige inte uppfyller sina skyldigheter som personuppgiftsansvarig eller i övrigt inte iakttar den tillämpliga dataskyddslagstiftningen. 

Vid frågor gällande behandling av personuppgifter och de registrerades rättigheter ber vi dig ta kontakt per e-post. Innan vi lämnar uppgifterna kontrollerar vi identiteten. 

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 1 juli 2024.