Vad erbjuder en bra disponent?

Nainen ja mies kävelevät neuvottelevat ja kävelevät hienossa toimitilassa retta

Vi sköter med yrkesskicklighet alla grundläggande disponenttjänster , såsom förvaltning av bostadsbolaget, kapitalförvaltning, boendetjänster och fastighetsskötsel.

Till förvaltning av bostadsbolaget hör t.ex. styrelsemöten och bolagsstämmor, avtalshantering, försäkringar, ekonomiplanering samt olika juridiska frågor.

Boendetjänster omfattar information till de boende, t.ex. i fråga om hantering av parkeringsplatser, nycklar och bastutider samt fel- och flyttanmälningar.

Fastighetsförvaltning innebär upprättande av en långsiktig underhållsplan för fastigheten, daglig reparations- och underhållsverksamhet, och exempelvis övervakning av olika projekt.

Skötsel av bostadsbolagets ekonomi innebär skötsel av bolagets bokföring och bokslut samt ekonomisk uppföljning och rapportering. Dessutom tar vi hand om vederlags-, hyres-, och leverantörsreskontra samt exempelvis lånehantering. Utöver detta sköter vi förebyggande hantering av ekonomi och risker. 

Vad är en disponentbyrå?

Att bo i bostadsbolag är tilltalande i och med att det är bekvämt. Vissa saker bör dock beaktas när många människor bor i ett och samma hus. I bostadsbolagen sysselsätts de boende av frågor som gäller parkering, reparationer, fel, säkerhet och andra viktiga ärenden. Därför är det viktigt att bostadsbolaget sköts av en yrkesskicklig och pålitlig disponentbyrå.

I disponentbranschen i Finland arbetar 2 500 disponenter och 5 000 experter. Ett disponentföretag eller en disponentbyrå har vanligtvis 3–5 anställda. Disponenttjänster är experttjänster som ett disponentföretag erbjuder bostadsbolagen. Disponenten fungerar som bostadsbolagets verkställande direktör och samarbetar med bostadsbolagets styrelse, boende och tjänsteleverantörer. Styrelsen väljer disponent och upprättar tillsammans med honom/henne ett avtal och regler som ska följas. En strategi avtalas för bostadsbolaget, strategin innehåller en plan och målsättningar för fastighetens skick, reparationsbehov och bostadsbolagets målsättningar. De boendes åsikter beaktas också, på grundval av en enkät.

En yrkesskicklig disponentbyrå

Det lönar sig för bostadsbolaget att satsa på kvalitet och noggrant avväga valet av disponent. I takt med att kraven höjs förutsätts allt mer yrkesskicklighet. Yrkesutbildning inom disponentbranschen erbjuds av flera olika läroanstalter i Finland. Studier inom disponentbranschen kan ske både på högskolenivå och andra stadiets läroanstalter. Av examensbeteckningen framgår vilken examen disponenten har avlagt. Disponentbyråerna fastställer själva priserna för sina tjänster, därför varierar prissättningen mellan företagen. Du kan begära en offert direkt av tjänsteleverantören eller genom att använda webbtjänsterna. Tjänsternas omfattning bör jämföras med bostadsbolagets behov, och det är bra att göra en utvärdering av huruvida tjänsterna är tillräckliga. Exempelvis tekniskt kunnande och goda nätverk är nödvändiga om bostadsbolaget är i behov av omfattande reparationer. Företagen kan även intervjuas innan några beslut fattas.

Disponentens ansvar

Disponentbyrån ansvarar för bostadsbolagets löpande förvaltning, och de uppgifter som ingår har fastställts i enlighet med styrelsens anvisningar. Uppgifterna kan variera beroende på bostadsbolagets storlek och önskemål, och disponentbyrån kan i enlighet med sin egen praxis erbjuda tilläggstjänster. Till disponentens uppgifter hör också att se till att bokföringen sköts lagenligt och att kapitalförvaltningen är ordnad på ett tillförlitligt sätt. Disponentbyrån ska också säkerställa att hela personalen förbundit sig att följa de etiska anvisningar som gäller för disponenter.

Ta kontakt och skicka anbudsbegäran!