Hur ser husbolagets årsklocka ut?

Lumiset-katot-Suomessa-Retta-Asuntovuokraus.

VÅR (mars–maj)

Under våren hålls den ordinarie bolagsstämman i bostadsbolagen. När bokslutet för föregående period är klart kan stämman sammankallas. Stämman sammankallas och arrangeras av styrelsen i samarbete med disponenten. Vid den ordinarie bolagsstämman behandlas verksamhetsberättelsen, bokslutet, revisionen och en redogörelse för utförda underhålls- och ändringsarbeten. Vid stämman väljs också bostadsbolagets nya styrelse. Om det finns fler kandidater än styrelseplatser görs en omröstning om styrelsens sammansättning.

Efter bolagsstämman sammanträder den nya styrelsen vid ett konstituerande möte. Aktieägarna ska meddelas om bolagsstämmans beslut och få kontaktuppgifter till den nya styrelsen. Ledamöterna i den nya styrelsen ska gärna känna till bostadsbolagets gällande service- och disponentavtal och kontrollera om de är aktuella och om man i bolaget har varit nöjd med tjänsterna.

På våren när det blir ljusare är det också dags för städning. När snön har smält är det viktigt att kontrollera eventuella snöröjnings- och tjälskador på gården. Även taket bör kontrolleras för snöröjningsskador samt att avloppsbrunnar och vattenrännor fungerar som de ska. Det är också bra att kontrollera trädgårdsmöblerna innan de tas i bruk.

Om bostadsbolaget ordnar vårtalko ska de boende informeras om detta i god tid. Det är också bra att i förväg planera vilka arbeten som ska utföras samt komma överens om arbetsfördelningen, redskapen och vad som eventuellt ska serveras vid talkot.  

På våren är det också bra att påminna de boende om bostadsbolagets regler när det gäller användningen av gården, till exempel för grillning. Aktieägarna kan också påminnas om att justera värmen i bostäderna och om korrekta inomhustemperaturer när vårsolen börjar värma upp bostäderna.

Parvekkeen sisustus Retta asuntovuokraus. Kaunis ja idyllinen parveke.

SOMMAR (juni–augusti)

I juni–juli sammanträder styrelsen endast vid behov, till exempel om det finns behov av att göra ett mellanbokslut eller övervaka renoveringsprojekt. Under sommarmånaderna är det dock bra att ta reda på när styrelseledamöterna, fastighetsservicen och disponenten har semester och att se till att det finns nödvändiga semestervikarier.

De boende kan också gärna påminnas om säkerheten under semesterperioden: om nyckelsäkerheten och att det är viktigt att bostaden ser bebodd ut även under semestern.

Beroende på vilken typ av gård bostadsbolaget har ska man under sommarmånaderna säkerställa att gräsmattan blir klippt och planteringarna skötta. Dessutom är det bra att på anslagstavlorna och i ett boendemeddelande till aktieägarna och deras hyresgäster informera om när disponent- och fastighetsservicen har öppet under sommaren och hur man bäst kan få tag på bostadsbolagets styrelse under semesterperioden.

I augusti sammanträder styrelsen efter sommarpausen och går igenom bostadsbolagets ekonomi (håller budgeten, vilka åtgärder behövs eventuellt) och andra aktuella ärenden. Samtidigt kan styrelsen börja planera eventuella renoveringsprojekt under nästa räkenskapsperiod. Efter mötet är det bra att samla information om vilka ärenden som har behandlats i ett meddelande till de boende.

Taloyhtiön syystalkoot. Retta Isännöinti.

HÖST (september–november)

I september börjar styrelsen och disponenten uppdatera bostadsbolagets strategi, om bolaget har en sådan. Till de övriga administrativa uppgifterna efter sommaren hör bland annat att sammankalla en eventuell höstbolagsstämma och att konkurrensutsätta kommande entreprenader. Inom fastighetsskötseln börjar förberedelserna inför den kommande uppvärmningssäsongen (värmeelementens termostater kontrolleras, vatten-, värme- och elförbrukningen kartläggs och siffrorna jämförs med tidigare år). September är också en lämplig tidpunkt för ett hösttalko – för inbjudan gäller samma råd som vid inbjudan till vårtalko. Under hösten kan bostadsbolaget även uppmuntra aktieägarna och de boende att delta till exempel i energisparveckan.

Taloyhtiöiden talvivalmistelut. Luminen katto. Retta Isännöinti

VINTER (december–februari)

I december fastställer bostadsbolagets styrelse renoveringsprogrammet för nästa år och tar del av de priser på disponent- och serviceavtalen som bolaget har meddelats. Inom fastighetsskötseln inleds vid behov halkbekämpning samt snöröjning på gård och tak. Det är bra att före julen dela ut ett meddelande till de boende med information om brandsäkerhet och avfallssortering under jul och nyår – tillsammans med en julhälsning. Bostadsbolagets styrelse kan också sörja för en julgran med julljus på gården eller i entréhallen.

Till fastighetsskötseln under vintersäsongen hör att följa upp halk- och snösituationen och att sörja för tillräcklig värme inomhus. I början av året är det också bra att kontrollera att inomhustemperaturerna i bostäderna ligger på en jämn nivå (+20–22 °C), att ventiler och termostater på elementen fungerar och att ventilationskanalerna är i gott skick.

Efter årsskiftet börjar styrelsen i samarbete med disponenten att utarbeta de dokument som behövs vid bolagsstämman och att bereda ärenden inför bolagsstämman. Till dessa hör bokslut och verksamhetsberättelse, nästa års budget, lagstadgad redogörelse för underhållsbehov, lagstadgad redogörelse för utförda underhålls- och ändringsarbeten och vederlagskalkyler för föregående år (debiterades rätt antal vederlag och finns det behov av att höja eller sänka vederlagen). Om bostadsbolaget har för avsikt att genomföra renoveringsprojekt under kommande räkenskapsperiod ska styrelsen även behandla erhållna offerter på projekten. Bolagsstämman beslutar om genomförande av renoveringsprojekt.

I februari färdigställer styrelsen de frågor som ska behandlas vid den ordinarie bolagsstämman samt bokslutshandlingarna och övriga nödvändiga handlingar. I slutet av mandattiden sammanträder styrelsen vid ett bokslutsmöte. Husbolagets årsklocka har fullföljts.