Aktieregistrering

Vi antecknar en ny delägare i ett husbolags aktiebok när den nya delägaren har lagt fram en tillförlitlig utredning om förvärvet (2 kap. 13 § lagen om bostadsaktiebolag, i vilken stadgas om införande av äganderätten i aktieboken). Aktieägaren svarar för att tillräckliga handlingar lämnas in till disponentbyrån.

Observera att om ditt husbolag har övergått till ett elektroniskt aktieregister ska de handlingar som behövs sändas direkt till Lantmäteriverket för registrering. Numera bildas nya husbolag endast digitalt och inga aktiebrev trycks (detta gäller husbolag som bildats efter 2019). Vi får information om nya registreringar från Lantmäteriverket. 

Följande handlingar ska lämnas in för aktieregistrering:

Dokumenten ska överlämnas till oss i sin helhet och vara läsbara.

KÖP

 • Aktiebrev med anteckning om överföring
 • Kopia av köpebrevet
 • Intyg över överlåtelseskatt/deklaration om överlåtelseskatt (om fastighetsmäklare är med vid köpet)
 • Överlåtarens makes/makas samtycke
 • Eventuella fullmakter från samägare

GÅVA

 • Aktiebrev med anteckning om överföring
 • Gåvobrev
 • Överlåtarens makes/makas samtycke
 • Eventuella fullmakter från samägare

AVVITTRING

 • Aktiebrev med anteckning om överföring
 • Avvittringsbrev (lagakraftvunnet)
 • Med Skatteförvaltningens stämpel försedd överlåtelseskattedeklaration eller elektronisk överlåtelseskattedeklaration med mottagningskvittering av skatteförvaltningen, om medel utanför boet har använts för att erhålla aktien

OSKIFTAT DÖDSBO

 • Aktiebrev (så att det kan styrkas att det innehas av dödsboet)
 • Bouppteckningsbrev
 • Släktutredningar (tjänstebetyg sedan den avlidne fyllt 15 år), om bouppteckningen inte har fastställts vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 • Avvittringsbrev (lagakraftvunnet)

ARVSKIFTE

 • Aktiebrev med anteckning om överföring
 • Avvittringsbrev (lagakraftvunnet)
 • Bouppteckningsbrev
 • Släktutredningar (tjänstebetyg sedan den avlidne fyllt 15 år), om bouppteckningen inte har fastställts vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
 • Arvskiftesinstrument
 • Skatteförvaltningens överlåtelseskattedeklaration med skatteförvaltningens stämpel eller elektronisk överlåtelseskattedeklaration med mottagningskvittering av skatteförvaltningen, om medel utanför boet har använts för att erhålla aktien

TESTAMENTE

 • Aktiebrev med anteckning om överföring
 • Bouppteckningsbrev
 • Släktutredning (tjänstebetyg från och med att den avlidne fyllt 15 år), om bouppteckningen inte har fastställts vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
 • Testamente i dess helhet (inklusive uppgift om testamentets laga kraft, intyg över delgivning av testamente och intyg över oklanderlighet)
 • Utredning om utgivande av eventuell laglott eller avstående från laglott Överlåtelseskattedeklaration, om medel utanför boet har använts vid avvittringen (om det är fråga om avvittring eller arvskifte)

Vänligen lämna in handlingar som gäller era egna aktier via OmaRettas kontaktformulär https://www.omaretta.fi/contact-form

Handlingarna kan också levereras till Rettas lokalkontor under kontorets öppettider. Du hittar våra aktuella öppettider på vår webbsida: kontakta oss isännöinti – Retta