Dataskyddspolicy

1. Inledning

Retta Group Oy och dess dotterbolag (“Retta”) samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna driva sin verksamhet och för att uppfylla lagkrav. Personerna kan vara kunder, anställda, leverantörer och andra personer som har en relation med Retta. Syftet med dataskyddet är att skydda personers rätt till integritet vid behandlingen av personuppgifter.

En väsentlig del av Retta affärsverksamhet är att ombesörja personers rätt till integritet. I denna dataskyddspolicy (”Policyn”) fastställs de allmänna principer som ska uppfyllas med avseende på dataskydd och för att säkerställa att lagar och bestämmelser tillämpas på rätt sätt. Relevanta nationella lagar har företräde ifall de är i strid med denna Policy.

Policyn gäller Rettas alla företag och verksamhetsländer. Policyn och tillhörande riktlinjer och arbetspraxis har utformats för att säkerställa att alla anställda är medvetna om och uppfyller sina skyldigheter att skydda personers integritet och att personuppgifterna hanteras på ett säkert sätt. ”Personuppgifter” definieras som all information som är förknippad med en identifierad eller identifierbar person. Personuppgifter är bland annat en persons namn, hemadress, e-postadress, telefonnummer eller identifikationsnummer utfärdade av myndighet.

2. Dataskydd och behandling av personuppgifter i Retta

Retta har antagit följande principer för insamlingen och behandlingen av personuppgifter:

2.1 Rättvist och korrekt

Behandlingen av personuppgifter baseras alltid på ett särskilt och lagligt syfte och behandlingen sker alltid på ett lagligt och rättvist sätt så att personernas lagliga rättigheter skyddas.

2.2 Begränsning till ett särskilt syfte

Personuppgifter får endast samlas in för ett fastställt, uttryckligt och lagligt syfte och får inte behandlas vidare i strid med ett sådant avsett syfte.

2.3 Dataekonomi

Personuppgifterna skall vara korrekta, relevanta och inte för omfattande i förhållande till det syfte som de har insamlats och/eller vidarebehandlats för. Retta har som mål att minimera behandlingen av personuppgifter. Personuppgifter får inte lagras längre än vad som absolut behövs eller förutsätts i lag.

2.4 Datakvalitet

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att personuppgifter som behandlas är korrekta, kompletta och aktuella.

2.5 Datasäkerhet

Personuppgifter skall behandlas som konfidentiella och datasäkerhet skall iakttas i Rettas datasystem. Erforderliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder skall vidtas för att skydda personuppgifter mot obehörig och olaglig användning samt mot oavsiktlig förlust eller destruktion. Tillgång  till material som innehåller personuppgifter ges endast efter behov. Anställda får ha tillgång till personuppgifter endast då det behövs för positionen i fråga. Detta gäller oavsett om data behandlas elektroniskt eller i pappersform.

2.6 Transparens

Retta verkar öppet mot de registrerade personerna och tillämpar principen om transparens vid behandlingen av personuppgifter. Öppenhet tillämpas till exempel genom att tillhandahålla information om behandlingsåtgärderna för personuppgifter på Retta webbplatser. Alla registrerade personer ska ges information om vilka personuppgifter som används och på vilket sätt personuppgifterna behandlas. Retta ser till att alla registrerade personer känner till hur de kan utöva sina rättigheter som registrerade personer.

3. Genomförande av dataskyddet

Den lokala ledningen har tillsammans med (den ansvariga personalen på)personalavdelningen och Rettas koordinator för dataskyddet ?ansvaret för att bedöma och uppfylla de lokala bestämmelserna gällande behandlingen av personuppgifter. Varje anställd ska känna till denna Policy samt relevanta riktlinjer som hör ihop med den.

Om en anställd på Retta misstänker överträdelser med avseende på Policyn ska han eller hon rapportera sina misstankar till sin chef, den tillsynsansvariga förmannen (Chief Compliance Officer) eller koordinatorn för dataskyddet.

Alla åtgärder som är i strid med (i) denna Policy, (ii) interna riktlinjer eller anvisningar som baseras på Policyn eller (iii) dataskyddslagstiftning anses vara dataskyddsöverträdelser. Alla överträdelser ska rapporteras enligt ovanstående och undersökas i tillräcklig utsträckning.