Ylimääräinen yhtiökokous – koska se järjestetään?

Ylimääräinen yhtiökokous on tilaisuus, jossa isännöitsijä, hallitus ja asunto-osakeyhtiön osakkaat tapaavat varsinaisen yhtiökokouksen ulkopuolella.

Ylimääräisen yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään tavallisesti silloin, jos yhtiöjärjestys niin määrää tai silloin jos yhtiökokous tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta.

Hallitus voi halutessaan saattaa asioita yhtiökokouksen päätettäväksi kuinka usein tahansa, mutta käytännössä turhia kokouksia on syytä välttää. Useimmiten ylimääräinen yhtiökokous järjestetään, kun varsinaisen yhtiökokouksen agendalla on runsaasti asioita, jotka yhtiöjärjestyksen mukaan pitää tai on hallituksen näkemyksen mukaan syytä päättää yhtiökokouksessa. Näitä asioita ovat esimerkiksi suuremmat remontit, kuten putki- tai julkisivuremontti tai taloyhtiön kannalta merkittävät hankinnat.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä myös silloin, jos tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja vaatii sitä asunto-osakeyhtiölain mukaisesti. Myös osakkaat voivat kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle, jos osakkailla on yhteensä 1/10 tai yhtiöjärjestyksessä määritelty tätä pienempi osa kaikista osakkeista. Vaatimus tulee osoittaa hallitukselle ja toimittaa aina kirjallisesti, ja kokouksen pitämistä on pyydettävä tietyn asian käsittelemistä varten. Hallituksen pitää pystyä tämän pyynnön perusteella laatimaan kokouskutsu ja todeta, mitä halutaan päätettäväksi.

Ylimääräiseen yhtiökokouksen kokouskutsu on toimitettava kahden viikon kuluessa vaatimuksen saapumisesta. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen yhtiökokousta jokaiselle osakkeenomistajalle postitse, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä.

Millaisista asioista ylimääräisessä yhtiökokouksessa voidaan päättää?

Yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden tulee kuulua yhtiökokouksen päätäntävaltaan. Yhtiökokouksella on yleistoimivalta päättää kaikista niistä asioista, joita ei ole erikseen laissa tai yhtiöjärjestyksessä määritelty hallituksen päätettäväksi. Hallituksen toimivaltaan kuuluu esimerkiksi isännöitsijän tai huoltoyhtiön valitseminen tai erottaminen, eli näiden tilanteiden vuoksi ei ylimääräistä yhtiökokousta voi kutsua koolle.

Ylimääräistä yhtiökokousta ei voida kutsua koolle keskustelemaan yhtiön tai hallituksen toimintaan liittyvistä seikoista, vaan esityksiin tulee aina liittyä yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluva päätösehdotus. Mikäli jokin asia on jo käsitelty ja päätetty yhtiökokouksessa, ei sen vuoksi tarvitse järjestää uutta kokousta.

Ketkä ovat tervetulleita ylimääräiseen yhtiökokoukseen?

Yhtiökokous on päätösvaltainen kun kokouksessa on yksikin osakkeenomistaja paikalla, ellei yhtiöjärjestys edellytä muuta. Jos yhtiöissä on vähintään viisi osakehuoneistoa, joilla on eri omistajat, vuokralla asuvilla asukkailla on oikeus osallistua sellaiseen yhtiökokoukseen, jossa käsitellään järjestyssääntöjä, yhtiön yhteisten tilojen käyttöä tai sellaisia asioita, jotka vaikuttavat ratkaisevasti asumismukavuuteen.

Jos huoneistossa asuu useita henkilöitä, he saavat osallistua kokoukseen yhden valitsemansa henkilön edustamina. Kaikkein pienimmät asunto-osakeyhtiöt on siis jätetty asukkaiden osallistumisoikeuden osalta sääntelyn ulkopuolelle. Asukkailla on aiemmin eritellyissä asioissa oikeus käyttää kokouksessa puhevaltaa, mutta heillä ei ole osakkeenomistajien tavoin äänioikeutta päätettäessä yhteisten tilojen käytöstä, uusimisesta tai yhtiössä noudatettavista järjestyssäännöistä.

Paikkakuntasi Retta Isännöitsijän löydät täältä!

Kiinnostaako paikka taloyhtiön hallituksessa? Lisätietoa hallitustoiminnasta löydät täältä