Ura Rettalla uutiskirjeen tietosuojaseloste

Ura Rettalla uutiskirjeen tietosuojaseloste

Päivämäärä: 13.05.2022

1. Rekisterinpitäjä: Retta Oy ja sen Suomessa toimivat tytäryhtiöt
Valimotie 17-19
00380 Helsinki

2. Rekisterin vastuuhenkilö(t) / tai yhteyshenkilö(t):  Hanna Kanto, HR-asiantuntija (tietosuoja@retta.fi)

3. Rekisterin nimi: Ura Rettalla -uutiskirjeen tilaajat

4. Henkilötietojen rekisterin käsittelyn tarkoitus: Retta julkaisee sähköistä uutiskirjettä, jonka voi tilata verkkosivujemme kautta. Kirje lähetetään sähköpostitse sen tilanneille. Henkilötietoja käytetään uutiskirjeen lähettämiseen ja suoramarkkinointiin. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

5. Rekisterin tietosisältö: Rekisteröidyistä kerätään seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite ja IP-osoite.  Vain sähköpostiosoitteen antaminen on pakollista. Myös sellaisia rekisteröidyn antamia lisätietoja voidaan käsitellä, jotka ovat tarpeen uutiskirjeen kohdentamiseksi henkilön kiinnostuksen kohteiden mukaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet: Kaikkien tiedonlähteiden käyttö tapahtuu kyseessä olevan sovellettavan lain rajoitusten mukaisesti. Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat uutiskirjeen tilanneet henkilöt, jotka ovat antaneet tietonsa tilauslomakkeella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Henkilötietoja voidaan luovuttaa Retta -konsernin sisällä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös ulkoistutetuille markkinointi- ja viestintäkumppaneillemme. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
8.1. Manuaalisesti ylläpidettävä rekisteri: Paperilla säilytettävät henkilötiedot ja manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa huoneistoissa.
8.2. Elektroninen rekisteri: Sähköinen aineisto suojataan teknisin toimenpitein ja käyttöoikeudet järjestelmiin myönnetään vain niille henkilöille, joille se on työnsä tai tehtävänsä puolesta tarpeen. Rekisterinpitäjän henkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus ja henkilöstö koulutetaan ja ohjeistetaan henkilötietojen lainmukaisesta käsittelystä ja tietämystä pidetään yllä säännöllisesti. Myös mahdollisilta Retta -konsernin ulkopuolisilta henkilötietojen käsittelijöiltä edellytetään riittäviä teknisiä ja organisatorisia suojaamistoimenpiteitä sekä sitoutumista salassapitovelvoitteeseen.

9. Tietojen säilytysajat: Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi (kunnes tilaus peruutetaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo lakkaa). Uutiskirjeen tilaajalla on jokaisen uutiskirjeen vastaanottamisen yhteydessä mahdollisuus perua tilaus. Uutiskirjeen tilauksen peruneiden henkilötiedot tuhotaan viivytyksettä.

10. Rekisteröityjen tarkastusoikeus: Rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus tarkistaa kaikki heihin itseensä liittyvä tieto, joka on tallennettu ja säilytetty kyseessä olevassa rekisterissä. Tarkistuspyyntö tähän liittyen tulee toimittaa kirjallisesti allekirjoitetun kirjeen tai sähköpostin muodossa. Kysely tulee toimittaa 2. kohdan henkilöille.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Kumman tahansa tiedon kerääjistä, joko Retta Oy:n tai sen tytäryhtiöiden, tulee itsenäisesti sekä perustuen rekisteröidyn henkilön tekemään pyyntöön ilman kohtuutonta viivytystä korjata, poistaa tai täydentää epätäydellinen, tarpeeton, vajaavainen tai vanhentunut rekisteriin tallennettu tieto liittyen tiedon käsittelyn tarkoitukseen, jollei muuta ole määrätty sovellettavan lain puitteissa. Oikaisuvaatimukset tulee toimittaa yhdelle niistä yhteyshenkilöistä, jotka on lueteltu 2.kohdan lausekkeessa.

12. Muut rekisteröidyn oikeudet: Muita rekisteröidyn oikeuksia ovat oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen poistamista taikka käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä, oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle sekä oikeus saada tieto hänen henkilötietojaan koskevasta tietoturvaloukkauksesta.