BEHANDLING AV KUNDERNAS PERSONUPPGIFTER HOS RETTA

Retta* är Nordens största expertkoncern inom tjänster för förmedling och förvaltning av bostäder, fastigheter och verksamhetslokaler. Vi producerar heltäckande tjänster och lösningar inom boende- och lokalsektorns fastighetstjänster för våra kunder. 

Till Retta-koncernen i Finland hör Retta Isännöinti, Retta Management, Huoneistokeskus ja Huom! Fastighetsmarknadsföring. Retta Sverige ansvarar för Sveriges affärsverksamhet. Du kan ta del av de till Retta-koncernen hörande bolagens dataskyddsbeskrivningar här.

Våra kunder är bostads- och fastighetsaktiebolag, privata och offentliga ägare och användare av fastigheter, bostäder och verksamhetslokaler samt fondbolag, banker och många andra aktörer inom fastighetssektorn samt konsumenter. Gemensamt för alla våra bolag i koncernen är att ta fram tjänster och produkter med fokus på kundupplevelsen. Vi vill skapa en allt bättre kundupplevelse genom att utveckla kundorienterade tjänster, en aktiv servicekultur och en gedigen, yrkeskunnig verksamhet. Vi vill vara en föregångare inom kundservice i vår bransch.  

Rettas affärsverksamhet kräver att företaget samlar in vissa personuppgifter om sina intressentgrupper och myndigheter. Då är Retta en personuppgiftsansvarig som avses i dataskyddslagstiftningen. Syftet med detta dokument är att informera de registrerade om behandlingen av deras personuppgifter. 

Vilka personuppgifter behandlar Retta och för vilket ändamål?

Register över intressentgrupper och myndigheter

Personuppgifterna i registren över intressentgrupper och myndigheter används för att kommunicera med berörda parter och myndigheter. Med intressentgrupper avses journalister, journalisters kontaktpersoner, branschorganisationer och branschförbund samt styrelsemedlemmar och andra ansvarsroller i bolag som hör till Retta-koncernen.

Registret över intressentgrupper och myndigheter innehåller kontaktinformation om myndigheter och intressenter, bl.a. namn, e-post och telefonnummer. I fråga om styrelsemedlemmarna innehåller registret dessutom uppgifter om personbeteckning och bankkonto för betalning av arvoden.

Grunden för behandlingen av personuppgifter om myndigheter och styrelsemedlemmar samt ansvarsroller är en lagstadgad skyldighet och ett lagstadgat samtycke. I fråga om andra intressentgrupper grundar sig behandlingen på avtal, samtycke eller i vissa fall ett kompletterande berättigat intresse.

Var får Retta personuppgifterna ifrån?

Uppgifter inhämtas i regel från den registrerade själv. Uppgifter kan också samlas in från myndighetskällor, såsom handelsregistret, samt från Rettas arbetstagare i samband med samarbetet. Uppgifter om företagskunders kontaktpersoner inhämtas dessutom från offentliga källor, till exempel företagets webbplats.

Lämnas uppgifter ut till tredje parter?

Personuppgifter kan lämnas ut inom Retta-koncernen när utlämnandet är nödvändigt och motiverat.

Dessutom kan framställan eller försvar av rättsliga anspråk förutsätta utlämnande av personuppgifter till ett försäkringsbolag eller ett juridiskt ombud. Uppgifter kan också lämnas ut till myndigheter på det sätt som lagstiftningen förutsätter.

Uppgifter lämnas i regel inte ut utanför EU eller EES.

Hur länge förvaras personuppgifter?

Personuppgifterna om intressentgrupper och personuppgifterna i registret över intressentgrupper förvaras så länge det finns en godtagbar grund för detta, t.ex. personuppgifter som grundar sig på en branschorganisation förstörs när medlemskapet har upphört eller förvaringstiden enligt bokföringslagen löper ut.

Hur skyddas uppgifterna?

Uppgifterna skyddas genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Pappersmaterial förvaras i ett låst utrymme. Elektroniskt material skyddas genom tekniska åtgärder, och åtkomsträttigheter till systemen beviljas endast de personer för vilka det är nödvändigt med hänsyn till deras arbete eller uppgifter. Rettas personal har tystnadsplikt. Personalen utbildas och handleds i lagenlig behandling av personuppgifter.

Även av eventuella externa personuppgiftsbiträden, som inte tillhör Retta-koncernen, förutsätts lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder samt åtagande om sekretessplikt.

Vilka är den registrerades rättigheter?

Den registrerade har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne behandlas av den personuppgiftsansvarige. Om uppgifter behandlas har den registrerade rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Den registrerade har rätt att få ofullständiga, felaktiga eller föråldrade personuppgifter som rör honom eller henne rättade.

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke eller avtalsförhållande, har den registrerade rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt gäller endast om behandlingen av personuppgifter sker automatiserat.

Den registrerade har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av personuppgifter. Denna rätt gäller till exempel i en situation där den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet eller att behandlingen är laglig. Då begränsas behandlingen under den tid som behövs för att kontrollera att uppgifterna är korrekta och behandlingen laglig.

Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter raderade. Denna rättighet är relevant endast om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlats in, det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen och uppgifterna inte behöver förvaras enligt lag. Uppgifter kan med andra ord inte raderas så länge det finns en rättslig grund för förvaring av dem.

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig enbart på den registrerades samtycke har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Den registrerade har dessutom rätt att invända mot behandling av personuppgifter som avser honom eller henne, om behandlingen grundar sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse.

Den registrerade har också rätt att lämna in klagomål till dataombudsmannen (www.tietosuoja.fi), om den personuppgiftsansvarige inte uppfyller sina skyldigheter som personuppgiftsansvarig eller i övrigt inte iakttar den tillämpliga dataskyddslagstiftningen.

Vid frågor gällande behandling av personuppgifter och de registrerades rättigheter ber vi dig ta kontakt per e-post.